Organ przyznający dodatek

Drukuj
Opublikowano

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Burmistrz na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Komplet dokumentów składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, gdzie można również otrzymać formularze wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów.

Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami na normatywna powierzchnię lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości:

* 15%  lub  20%   dochodów jednoosobowego gospodarstwa domowego

* 12%  lub  15%   dochodów  2 - 4 osobowego gospodarstwa domowego

* 10%  lub  12%   dochodów  5 osobowego i większego gospodarstwa domowego

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi 60% wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.

Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego można wnosić w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 Kiedy odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego.

* jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach a faktycznym stanem majątkowym Wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać opłaty za mieszkanie wykorzystując własne środki i zasoby majątkowe
* jeżeli faktyczna liczba osób stale zamieszkujących i gospodarujących  jest mniejsza niż wykazana w deklaracji
* jeżeli wnioskodawca odmówi złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
* jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury
* jeżeli ustalona procentowo w ustawie kwota dochodu wnioskodawcy pokrywa w całości kwotę miesięcznych wydatków na lokal
* jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego jest wyższy od ustawowego kryterium a kwota nadwyżki przekracza wysokość dodatku mieszkaniowego


Monday the 17th.