Wymagane dokumenty

Drukuj
Opublikowano

 - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski potwierdza zarządca domu, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, zakład pracy, Miejski Zakład Komunalny w części dotyczącej adresu zamieszkania, nazwy i adresu zarządcy domu, tytułu prawnego, powierzchni lokalu, sposobu ogrzewania lokalu i wody, wyposażenia w gaz przewodowy, kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Ponadto Wnioskodawcy winni przedstawić faktury dotyczące opłat za wodę i ścieki, wywóz śmieci oraz energie elektryczną.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający prawo własności oraz zaświadczenie o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę a także rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 - deklaracja o wysokości dochodu

Wnioskodawcy powinni deklarować dochody za ostatnie 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc złożenia wniosku; należy również przedstawić dokumenty potwierdzające deklarowany dochód.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy może w każdym przypadku przeprowadzić wywiad środowiskowy u Wnioskodawcy i żądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym posiadanym przez niego samego jak też przez członków jego gospodarstwa domowego; odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Weryfikacja danych zawartych we wniosku

W przypadku stwierdzenia, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach lub wniosku, postępowanie zostaje wznowione a osoba otrzymująca dodatek jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu  w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Monday the 27th.