Sprawozdanie za 2016 r.

Drukuj
Opublikowano

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W LEŻAJSKU

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa od 20 września 2011 roku. W jego skład wchodzi 12 osób:

1.        Monika Chrząstek – psycholog, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku

2.        Aneta Czapla - Kaszowska – pracownik socjalny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

3.        Bogumiła Dąbek – nadkomisarz, Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

4.        Katarzyna Figiela-Molenda – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Caritas Archi­diecezji Przemyskiej, oddział w Leżajsku

5.        Paweł Szpunar - pedagog, Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

6.        Iwona Łobodzińska – specjalista pracy socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

7.        Krystyna Polit – kurator specjalista, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Leżajsku

8.        Ewa Rejman – pedagog, Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

9.        Krzysztof Rutowicz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku

10.    Grzegorz Stępniowski – specjalista terapii uzależnień, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku

11.    Lidia Szpila – radna Rady Miejskiej w Leżajsku, przedstawiciel służby zdrowia

12.    Beata Śliwińska – pedagog, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku

            Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku. Wiąże się to także z obsługą grup roboczych, powoływanych w każdym indywidualnym przypadku przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywają się w siedzibie MOPS w Leżajsku.

W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 31 marca, 17 czerwca, 28 września oraz 14 grudnia. W trakcie posiedzeń omawiano przede wszystkim bieżące sprawy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta.

W 2016 roku ze środków miejskich na profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie sfinansowano dwa szkolenia dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, osób biorących udział w posiedzeniach grup roboczych oraz dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W 2016 roku do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku wpłynęło łącznie 41 Niebieskich Kart A, z czego 35 zostały sporządzone przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku, 4 – przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, 2 – przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Dodatkowo prowadzone były także Niebieskie Karty, które wpłynęły w 2015 roku. W ramach procedury „Niebieskie Karty” powołano w 2016 roku łącznie 36 grup roboczych, zaś łącznie działały 42 grupy robocze.

W wyniku przemocy w rodzinie w 2016 roku poszkodowanych zostało łącznie 78 osób, co stanowi niemal 0,6% ogólnej liczby ludności mieszkańców Leżajska. Wśród osób poszkodowanych znalazło się 40 kobiet, 7 mężczyzn oraz 31 dzieci. Z kolei przemoc stosowało 46 osób, w tym 40 mężczyzn i 6 kobiet. Najczęściej występujące formy przemocy to przemoc psychiczna / emocjonalna oraz przemoc fizyczna.

Członkowie grup roboczych podjęli następujące działania:

- sporządzono 31 „Niebieskich Kart C”, tj. dokumentów z rozmowy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie;

- sporządzono 19 „Niebieskich Kart D”, tj. dokumentów z rozmowy z osobą stosującą przemoc w rodzinie;

- współpraca z instytucjami pomocowymi, w tym m.in. z Policją, ze szkołami, z kuratorami, z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;

- praca socjalna zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc (motywowanie do podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji, w tym do podjęcia terapii dla osób uzależnionych/współuzależnionych, informowanie o należnych prawach, motywowanie do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych).

W wyniku działań grup roboczych zdecydowano o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w 30 przypadkach – w 29 stwierdzono, że w tych rodzinach ustabilizowała się sytuacja i nie dochodzi do przemocy, zaś w jednym stwierdzono brak zasadności do podejmowania działań.

Wśród najważniejszych do zrealizowania w najbliższych latach działań, zgodnych z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, wymienić można:

- wspieranie działań edukacyjnych i udzielanie poradnictwa w zakresie prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej i rozwiązywania konfliktów małżeńskich,

- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska przemocy poprzez realizację programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych,

- organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów tematycznych dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- zapewnienie superwizji dla pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Z dotychczasowych doświadczeń działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinar­nego w Leżajsku i grup roboczych wynikają problemy, które w znacznym stopniu utrudniają działalność przede wszystkim grup roboczych: na terenie gminy brakuje terapeutów rodzinnych, do których można skierować rodziny zagrożone przemocą i wychodzące z uwikłania w przemoc; niewystarczające środki finansowe na zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców w celu wzmacniania ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych. Z kolei z lokalnych czynników sprzyjających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie są: bardzo dobra współpraca z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz dostępność poradnictwa prawnego na terenie gminy, a także współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku (możliwość kierowania wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób stosujących przemoc pod wpływem alkoholu).

Monday the 17th.