Sprawozdanie za 2017 r.

Drukuj
Opublikowano

SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK Z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W LEŻAJSKU

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa od 20 września 2011 roku. W 2017 roku w jego skład wchodziło 12 osób:

1.        Monika Chrząstek – psycholog, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku

2.        Aneta Czapla - Kaszowska – pracownik socjalny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

3.        Bogumiła Dąbek – nadkomisarz, Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

4.        Katarzyna Figiela-Molenda – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciel Caritas Archi­diecezji Przemyskiej, oddział w Leżajsku

5.        Paweł Szpunar - pedagog, Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

6.        Iwona Łobodzińska – specjalista pracy socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

7.        Krystyna Polit – kurator specjalista, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Leżajsku

8.        Ewa Rejman – pedagog, Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

9.        Krzysztof Rutowicz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku

10.    Grzegorz Stępniowski – specjalista terapii uzależnień, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku

11.    Lidia Szpila – radna Rady Miejskiej w Leżajsku, przedstawiciel służby zdrowia

12.    Beata Śliwińska – pedagog, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku

            Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku. Wiąże się to także z obsługą grup roboczych, powoływanych w każdym indywidualnym przypadku przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywają się w siedzibie MOPS w Leżajsku.

W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 30 marca, 22 czerwca, 28 września oraz 14 grudnia. W trakcie posiedzeń omawiano przede wszystkim bieżące sprawy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta.

W 2017 roku ze środków miejskich na profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie sfinansowano zajęcia warsztatowe oparte na programie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą lub w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie. Sukcesywnie, na posiedzeniach grup roboczych, rozdawane były też ulotki informacyjne dla osób podejrzanych o doświadczanie i o stosowanie przemocy w rodzinie.

W 2017 roku do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku wpłynęło łącznie 74 Niebieskich Kart A, z czego 67 sporządzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, 5 – pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, 1 – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, 1 – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. Dodatkowo prowadzone były także Niebieskie Karty, które wpłynęły w 2016 roku. W ramach procedury „Niebieskie Karty” powołano w 2017 roku łącznie 50 grup roboczych, zaś łącznie działało 61 grup roboczych.

W 2017 roku podejrzanych o to, że doświadczają przemocy w rodzinie było 107 osób, w tym 54 kobiety, 9 mężczyzn oraz 44 dzieci. Z kolei o stosowanie przemocy w rodzinie podejrzanych było 55 osób, w tym 53 mężczyzn i 2 kobiety. Najczęściej występujące formy przemocy to przemoc psychiczna / emocjonalna oraz przemoc fizyczna.

Członkowie grup roboczych podjęli następujące działania:

- sporządzono 39 „Niebieskich Kart C”, tj. dokumentów z rozmowy z osobą podejrzaną o doświadczanie przemocy w rodzinie;

- sporządzono 34 „Niebieskich Kart D”, tj. dokumentów z rozmowy z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie;

- skierowano 11 osób, wobec których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie;

- do Prokuratury Rejonowej w Leżajsku skierowano 10 zawiadomień o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie;

- do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku skierowano 11 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu, a podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie;

- w stosunku do 10 rodzin skierowano do Sądu Rodzinnego w Leżajsku wnioski o wgląd w sytuację dziecka;

- współpraca z instytucjami pomocowymi, w tym m.in. z Policją, ze szkołami, z kuratorami, z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;

- praca socjalna zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc (motywowanie do podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji, w tym do podjęcia terapii dla osób uzależnionych/współuzależnionych, informowanie o należnych prawach, motywowanie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

W wyniku działań grup roboczych zdecydowano o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w 40 przypadkach – w 32 stwierdzono, że w rodzinach ustabilizowała się sytuacja i nie dochodzi do przemocy, zaś w 8 stwierdzono brak zasadności do podejmowania działań.

Wśród najważniejszych do zrealizowania w najbliższych latach działań, zgodnych z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, wymienić można:

- wspieranie działań edukacyjnych i udzielanie poradnictwa w zakresie prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej i rozwiązywania konfliktów małżeńskich,

- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska przemocy poprzez realizację programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych,

- utworzenie grupy wsparcia dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie,

- zorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów tematycznych dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- zapewnienie superwizji dla pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Z dotychczasowych doświadczeń działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinar­nego w Leżajsku i grup roboczych wynikają problemy, które w dużym stopniu utrudniają działalność przede wszystkim grup roboczych: nie ma możliwości prawnych skierowania osoby stosującej przemoc, uzależnionej od środków odurzających lub psychotropowych do udziału w terapii odwykowej bez zgody tej osoby, brak cyklicznego programu korekcyjno-edukacyj­nego dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, niechęć członków rodzin uwikłanych w problem przemocy do udziału w grupach roboczych. Problemem jest również niska frekwencja członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku na zwoływanych kwartalnie posiedzeniach, co skutkuje utrudnieniami w podejmowaniu decyzji dotyczących zaplanowanych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy działań.

Z kolei z lokalnych czynników sprzyjających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie są: bardzo dobra współpraca z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz dostępność poradnictwa prawnego na terenie gminy, a także współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku (możliwość kierowania wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób stosujących przemoc pod wpływem alkoholu), możliwość skierowania przez MOPS w Leżajsku asystenta rodziny do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, możliwość skierowania osób doświadczających prze­mocy do SOW w Nowej Sarzynie i do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Leżajsku.

Tuesday the 27th.