O ośrodku

Drukuj
Opublikowano

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku działa od roku 1990 i jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Leżajsk, terenem działania Ośrodka jest miasto Leżajsk. Ośrodek realizuje zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W zakresie zadań Ośrodka można wyróżnić zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Ośrodek wykonuje ponadto  inne zadania zlecone przez Burmistrza Leżajska:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek koordynuje realizację miejskiej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka. Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami prowadzącymi działalność na terenie miasta Leżajska. Ponadto od roku 2008 Ośrodek realizuje projekt pn.: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Obecnie w MOPS w Leżajsku zatrudnionych jest 13 osób:

Kierownik,

Główny księgowy,

Pracownicy socjalni – 8 osób (z czego 3,5 etatu jest finansowane ze środków UE w ramach EFS),

Starszy Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych,

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 osoby.

Monday the 17th.