Formy pomocy

Drukuj
Opublikowano

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. Świadczenia pieniężne

  • zasiłek stały – jest to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.
  • zasiłek okresowy – świadczenie to może być przyznane osobie lub rodzinie, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie, o dochodach nie przekraczających kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy ustala się w różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Jest to pomoc uznaniowa, uzależniona od możliwości finansowych Ośrodka oraz sytuacji materialnej i bytowej danej osoby lub rodziny.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez udzielanie świadczeń w formie:

  • pokrycia kosztów wyżywienia w żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz Jadłodajni Caritas
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Powyższa pomoc przyznawana jest osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- składki na ubezpieczenie społeczne

- sprawienie pogrzebu

- poradnictwo specjalistyczne

- interwencja kryzysowa

- posiłek

- usługi opiekuńcze

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Monday the 27th.