Usługi opiekuńcze

Drukuj
Opublikowano

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Przyznanie usług opiekuńczych  następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu.   Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

·         ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

·         dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

·         ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

·         posiadane środki finansowe w budżecie Miasta na ten cel.

W przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca, a osoba wymaga opieki całodobowej – przysługuje jej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, natomiast kwestia odpłatności za pobyt uregulowana jest w ustawie o pomocy społecznej.

Monday the 27th.