Wymagane dokumenty

Drukuj
Opublikowano

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) decyzji właściwego organu o wysokości świadczenia z ubezpieczenia społecznego

3) orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

4) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

5) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

6) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

7) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

8) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

9) zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

11) oświadczenia o stanie majątkowym;

12) innych dokumentów wskazanych przez pracownika socjalnego w trakcie wywiadu środowiskowego mających wpływ na przyznanie świadczenia

Monday the 17th.