Ogólna klauzula informacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku
Plac Jaszowskiego 6
37-300 Leżajsk
tel (17) 240-28-70 fax (17) 242-04-97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U.UE.L.2016.119.1) MOPS w Leżajsku informuje Państwa co następuje:

1.      Administratorem danych osobowych, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, Plac Rudolfa Jaszowskiego 6 (dalej „MOPS”.

2.      Inspektor ochrony danych osobowych: dane kontaktowe: (adres, tel, e-mail) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, Plac Rudolfa Jaszowskiego 6, tel. 17-242-04-97 wew. 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.      Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku;

b.   realizacji umów zawartych z kontrahentami

c.      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.    Kategorie możliwych odbiorców danych osobowych:

a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.    inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

5.      Okres przechowywania danych osobowych/ kryteria ustalenia tego okresu:

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celów wym. W pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Prawa podmiotów danych: osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: osoba, której dane dotyczą ma możliwość złożenia skargi na MOPS w Leżajsku do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      MOPS ma prawo pozyskiwać dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie MOPS.

9.    Informacja o dowolności podania danych, przetwarzania w sposób zautomatyzowany, profilowania oraz przekazywania danych do państw trzecich

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Monday the 17th.