Świadczenia rodzinne

Drukuj
Opublikowano

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111) wprowadziła 1 maja 2004r. nowy system wsparcia dla rodziny. Są to następujące grupy świadczeń:

1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka

W okresie od 1 listopada 2018r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95 zł – na dziecko do ukończenia 5 – go roku życia
124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 – go roku życia do ukończenia 18 – go roku życia
135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 – go roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka jak również osobie pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w wyżej cytowanej ustawie

Zasiłek rodzinny zależy przede wszystkim od dochodu rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł netto. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł netto.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w wysokości 400,00 zł miesięcznie
Urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł

Samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Rozpoczęcia roku szkolnego - w wysokości 100,00 zł wypłacane jednorazowo w miesiącu wrześniu

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - a) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem do szkoły oraz b) 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem przez dziecko w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć m.in.:

– nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłków

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
–  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej  (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub uczy się w szkole ponadgimnazjalnej)

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

– orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– oświadczenie sposób wypłaty (konto, kasa)

– inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

W przypadku wykonywania przez członka rodziny legalnej pracy za granicą należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający fakt wykonywania pracy,

- Numer ubezpieczenia społecznego,

- adres zamieszkania za granicą,

- oświadczenie dot. ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych

Przedmiotowy wniosek wraz z dokumentami przekazywany jest przez Organ właściwy do Wojewody celem ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

2) świadczenia opiekuńcze obejmujące:

a) świadczenie pielęgnacyjne - w wysokości 1.830,00 zł w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 waloryzowane co roku o wskaźnik inflacji

b) specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokości 620,00 zł miesięcznie

c) zasiłek dla opiekuna - w wysokości 620,00 zł miesięcznie

d) zasiłki pielęgnacyjne - w okresie od 01.11.2019 r. w wysokości 215,84 zł miesięcznie

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowe - w wysokości 1.000,00 zł wypłacane jednorazowo gdy dochód rodziny z roku bazowego nie przekracza 1.922,00 zł

4) Świadczenie rodzicielskie - przysługuje matce lub ojcu dziecka, którzy nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia.

Monday the 17th.