Strona główna

RODZINA 500 PLUS

Drukuj
Utworzono: środa, 17, luty 2016

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Według prognoz ekspertów MPRiPS w ciągu 10 lat dzięki programowi urodzi się dodatkowo 278 tys. dzieci. Wiele rodzin nie podejmuje decyzji o kolejnym dziecku ze względu na swoją sytuację materialną. 500 zł miesięcznie na dziecko to realne wsparcie, które trwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wsparciem w całym kraju objętych zostanie ok. 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Szacuje się, że na terenie miasta ze wsparcia w ramach Programu Rodzina 500+ skorzysta ok.800 rodzin wychowujących ok. 1200 dzieci

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U
z 2016
r, poz. 195), z programu rodzina 500 plus skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem i więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Rokiem bazowym do obliczania dochodu w pierwszym okresie zasiłkowym tj od. 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 będzie rok 2014. 

 

Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Wniosek o to świadczenie będzie składany raz do roku w formie elektronicznej lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty.

 

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał 18 lutego br. rozporządzenie, w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.(Dz.U. z 2016 r. poz.214). Zawiera ono m.in. wzory:

 

1) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

 

2) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

3) oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.W kolejnych miesiącach poczynając od 2 lipca br., świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to
w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. 

 

Zgodnie z w/w ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń
w więcej niż jednym kraju. 

 

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku, Pl. Jaszowskiego 6, oraz pod numerem telefonu 17 240 28 70, 17 242-04-97 – wew. 36,

 

Poniżej podajemy linki:

 

1)     do pełnego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000019501.pdf

 

2)    do pełnego tekstu rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000021401.pdf