Formy pomocy

Drukuj
Opublikowano

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. Świadczenia pieniężne

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez udzielanie świadczeń w formie:

Powyższa pomoc przyznawana jest osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- składki na ubezpieczenie społeczne

- sprawienie pogrzebu

- poradnictwo specjalistyczne

- interwencja kryzysowa

- posiłek

- usługi opiekuńcze

- specjalistyczne usługi opiekuńcze