Informacje ogólne

Drukuj
Opublikowano

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za jej zgodą, jak również z urzędu. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł

- rodzinie, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługujeosobie odbywającej karę pozbawienia wolności, natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.